Yhteisömenetelmä osallisuuden vahvistamiseksi

yhdistämme median, pedagogian ja rauhantyön

Gutsy Go on media-ammattilaisten ja pedagogien yhdessä nuorten kanssa kehittämä yhteisömenetelmä, joka vastaa yhteen Suomen suurimmista kysymyksistä: kuinka vahvistaa nuorten osallisuutta ja ehkäistä yhteiskunnallista polarisoitumista. 

Median ja pedagogian yhdistävä toimintamalli valmentaa kokonaiset nuorten ikäluokat kehittämään yhdessä rauhaa ja luottamusta vahvistavia ratkaisuja omien yhteisöjensä ihmisten hyväksi osana tavallista peruskoulua. Teoista kuvatut videot julkaistaan paikallisissa ensi-illoissa ja sosiaalisessa mediassa inspiraatioksi koko maalle. Nuoret saavat välittömän, näkyvän ja konkreettisen kokemuksen omista vahvuuksistaan, osallisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, sekä niistä taidoista – ratkaisukeskeisyys, resilienssi, tiimityötaidot – jotka ovat keskiössä aikamme suurten haasteiden ratkaisemisessa. 

Näin Gutsy Go toimii

1. Valmentajakoulutus

Gutsy Go starttaa kolmipäiväisellä valmentajakoulutuksella, joka antaa paikallisille opettajille ja nuorisotyön ammattilaisille valmiudet tukea ja ohjata nuorten tiimejä Gutsy Go -toiminnan aikana. 

2. Toimintaviikko

Toimintaviikko toteutetaan kohdealueen/koulun koko 14-vuotiaiden ikäluokan osallistavana interventiona. Toimintaviikon aikana nuoret noin 10 hengen tiimeissä kehittävät ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin ja toteuttavat ne. 

3. Näkyväksi

Nuorten toteuttamat ratkaisut kuvataan. Videot julkaistaan ensi-illoissa ja sosiaalisessa mediassa. Tuloksena on rauhantekojen pankki, jonka avulla nuorten teot ovat jatkettavissa läpi kouluvuoden ja hyödynnettävissä opetuksessa ympäri maailmaa.

Monipuolinen menetelmä koulujen ja nuorisotyön tukena

Gutsy Go -toimintaviikot soveltuvat yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseen kaikissa yläkouluissa ja nuorisotyössä. Gutsy Go -toimintaviikko on mahdollista järjestää joko Gutsy Go:n pedagogeista sekä tapahtuma- ja media-alan ammattilaisista koostuvan tiimin tuella tai koulujen omatoimisena mallina. Toimintaan voidaan osallistaa kerralla joko yhden tai useamman koulun yläkoululaisten ikäluokka. 

Nuorten tiimejä ohjaa valmentajakoulutuksen saanut pedagogi, opettaja ja/tai nuorisotyöntekijä. Valmentajan keskeisenä tehtävänä on innostaa ja kannustaa nuoria tiimityöskentelyssä ja ohjata jokaista löytämään oma potentiaalinsa. Poikkeutettu kouluviikko tarjoaa erityisen mahdollisuuden kohdata nuoria ja luoda heihin kontakteja.

Gutsy Go ry järjestää vuosittain 5-10 tiiminsä tukemaa toimintaviikkoa ympäri maata yhteistyössä paikallisten opetus- ja nuorisotoimien sekä yksittäisten koulujen kanssa. Gutsy Gon pedagogien ja media-alan ammattilaisten tuella toteutetut viikot ovat vaikuttava tapa startata Gutsy Go -toiminta paikkakunnalla. Toimintaviikon jälkeen menetelmää voi soveltaa:

– Omatoimisina toimintaviikkoina
– Valinnaisaineena
– Kerhotoimintana
– Aineopetuksessa.

Toimintaan osallistuvat koulut ja nuorisotyön ammattilaiset saavat pääsyn kattavaan online-materiaalipankkiin, joka sisältää ohjeita toiminnan jatkamiseen ja soveltamiseen, sekä valmiita tuntimateriaaleja.

Valmentajakoulutukset

Kolmipäiväinen valmentajakoulutus tarjoaa valmiudet ohjata nuorten tiimejä toimintaviikon aikana. Se tarjoaa opettajille ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille työkaluja: 

– vahvistaa nuorten itsetuntemusta ja motivaatiota
– kehittää nuorten ongelmanratkaisutaitoja
– hyödyntää toiminnallisia projekteja oppimisen tukena
– rakentaa yhteisöllisyyttä toiminnan kautta
– hyödyntää videodokumentaatiota opetuksen välineenä
– kehittää nuorten keskustelu- ja neuvottelutaitoja

Kolmipäiväisten valmentajakoulutusten lisäksi Gutsy Go tarjoaa lyhytkoulutuksia ja -valmennuksia, jotka soveltuvat mm. Vesoiksi. Valmennukset vahvistavat erityisesti henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi osallistujat saavat heti käyttöönsä GG-työkaluja omaan työhönsä sovellettavaksi.

tutkitusti vaikuttava

Gutsy Gon tutkimuskumppani on lääkäriseura Duodecim, jota kiinnostaa menetelmän vaikutus nuorten osallisuuden kokemukseen, itsetuntoon ja positiiviseen mielenterveyteen.
Syksyn 2020 vaikuttavuustutkimuksen tulokset osoittavat, että Gutsy Go:hun osallistuneiden nuorten osallisuuden kokemus vahvistui seurannassa.

Syksyllä 2021 toteutetun tutkimuksen päälöydös on sosiaalisen kompetenssin, erityisesti yhteistyötaitojen vahvistuminen toimintaan osallistuneilla nuorilla.

Osallisuuden kokemus ja yhteistyötaidot omassa ikäryhmässä ovat tärkeitä nuoruusiän keskeisimpien kehitystehtävien, kuten itsenäistymisen ja ikätovereihin kiinnittymisen kannalta. Prososiaalisten taitojen vahvistaminen on olennaista myös koulukiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kasvurauhaa tukevan koulukulttuurin rakentamisessa.

→ Lue lisää Duodecimin tutkimuksesta