Tuoreen tutkimuksen mukaan Gutsy Go -menetelmä tukee nuorten kasvua, osallisuutta ja hyvinvointia nuorten ehdoilla

Hype GutsyGo -menetelmän ympärillä on ilmeinen, mutta mikä on menetelmän todellinen vaikuttavuus? Mitä Gutsy Go -viikko voi tarjota sinun koulusi nuorten hyvinvoinnille?

Tähän kysymykseen saimme vastaamaan lääketieteen tohtori Hanna Ahrnbergin tuoreen Gutsy Go -vaikuttavuustutkimuksen ääreltä.

 

Gutsy Go -vaikuttavuustutkimuksen tavoitteena oli selvittää menetelmän vaikuttavuutta vertailemalla Gutsyviikkoon osallistuneiden nuorten ja osallistumattomien verrokkien välisiä eroja ennen ja jälkeen viikon. Kyselyssä mitattiin muunmuassa mielen hyvinvointia, osallisuuden kokemusta ja sosiaalista kompetenssia.  Sähköisellä kyselyllä toteutetun vaikuttavuustutkimuksen tavoitteena oli tutkia keinoja, joiden avulla voidaan tukea nuorten hyvinvointia tässä ajassa ja yhteiskunnassa. 

“Tutkimuksen päätuloksina voidaan todeta se, että Gutsyyn osallistuminen selitti myönteistä muutosta nuorten yhteistyötaidoissa, empatiakyvyssä ja osallisuuden kokemuksessa verrattuna niihin, jotka eivät osallistuneet interventioon”, kertoo Hanna. 

Tutkimuksessa havaittiin myös etäkouluun siirtymisen vaikuttaneen osallisuuden kokemuksen merkittävään heikkenemisen verrokkien keskuudessa. Tämä tulos tukee osaltaan nykykäsitystä siitä, että erityisesti nuorille etäkoulu korona-ajan rajoitetoimena saattoi olla yhteisöllisyyden kokemusta heikentävä.

Tutkijalta kysyttäessä Gutsy Go:n merkitys korostuu menetelmän kyvyssä vaikuttaa nuoruusiän keskeisten kehitystehtävien muodostumiseen. Tälläisiä kehitystehtäviä ovat muunmuassa sosiaalisen kompetenssin taidot, kuten yhteistyötaidot ja empatia. Vertaisten merkityksen korostuessa ja lähiaikuisten jäädessä taka-alalle onnistuneet kokemukset vuorovaikutuksesta samanikäisten kanssa edesauttavat nuoren itsenäistymiskehitystä.

“Toisaalta intervention merkitys yksittäisille nuorille tai yhteisöillehän voi olla paljon laajempi ja monimutkaisempi asia kuin ne vaikutukset, joita pystymme tilastollisesti arvioimaan”, Hanna lisää.  

Gutsy Go -menetelmän ytimessä on pyrkimys osallistaa jokainen nuori juuri hänelle sopivalla tavalla, ja täten mahdollistaa onnistumisen kokemuksia omista lähtökohdistaan käsin. Itsensä ylittäminen vahvistaa nuoren kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksestään yhteisössä. Hanna korostaa, kuinka yhdenkin nuoren kohdalla tälläisten kokemusten toteutuminen on merkityksellistä.

Gutsy Go -viikkoon osallistuneille nuorille tehdyt fokusryhmähaastattelut ovat tukeneet kyselyn havaintoja. Haastatteluissa on noussut esiin muun muassa nuorten kokemat myönteiset tunnevaikutukset, toimijuuden vahvistuminen, kompetenssin vahvistuminen eri osa-aluiella sekä myönteiset ryhmänsisäiset vaikutukset, kuten ryhmähengen paraneminen. 

GutsyGo:n vaikutus leviää yksilöstä laajemmin kohti yhteiskuntaa

Hanna näkee, että Gutsy Go:ssa on potentiaalia vaikuttaa myönteisesti nuorten keskinäisiin suhteisiin, mutta myös yhteisöihin, joissa nuoret ovat osallisina. Nuorten rohkaiseminen tekemään hyviä tekoja ympäristössään voi auttaa ympäristöä näkemään nuoret myönteisemmässä valossa. 

Miksi ympäristön suhtautuminen nuoriin on tärkeää?

“Nuoruusiän kehitykseen kuuluu vähittäinen irtautuminen ja itsenäistyminen aikuisista. Samanaikaisesti aikuisten hyväksyntä ja nuoriin kohdistuva arvostus ovat edelleen välttämättömiä nuorten turvalliselle kasvulle ja kehitykselle. Nuorten tukeminen omien vahvuuksien löytämisessä edesauttaa nuoren oman polun löytämistä”, Hanna vastaa.

Positiivisen kasvun perusperiaatteisiin kuuluu ajatus siitä, että yhteiskunnan tehtävä on tarjota nuorille puitteet, joissa he voivat kukoistaa samalla kun opettelevat aikuisuuteen kuuluvaa vastuunottoa. 

Hannan mukaan positiivisen kasvun periaatteisiin nojaava Gutsy Go vaikuttaisikin olevan myös tutkimusnäytön mukaan oikeilla jäljillä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa juuri nuorten näkökulmasta. 

 

Tiina Helin

 

Hanna Ahrnberg on nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, joka on tutkinut Gutsy Go interventiota vuodesta 2019 lähtien. Poikkitieteellinen koulutustausta lääketieteen tohtorina sekä terveystieteen ja filosofian maisterina ovat mahdollistaneet nuorten hyvinvoinnin ja toimijuuden tutkimisen laaja-alaisesti. Ahrnberg on erityisen kiinnostunut nuorten asemasta ja mahdollisuuksista yhteiskunnassa.